Marta Szuberska

Marta Szuberska

Certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim, pedagog, socjoterapeuta. Ukończyła roczne szkolenie z terapii poznawczo – behawioralnej. Ukończone specjalistyczne szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych.


W latach 2000-2012 terapeuta uzależnień w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Dzieci i Młodzieży w Otwocku, od 2008r konsultant Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Dzielnicy Rembertów M. St. Warszawy; od 2012r koordynator PIK Rembertów.

Od 2012r. realizator i autor programu profilaktycznego realizowanego w Areszcie Śledczym WarszawaSłużewiec . (realizacja 10 godzinnego programu z zakresu profilaktyki uzależnień oraz praca z osadzonymi poddanymi leczeniu substytucyjnemu). Autor programu "Szkoła dla rodziców – masz wpływ na swoje życie” skierowanego do rodzin zagrożonych uzależnieniem, realizowanego od 2010r.

Autor projektu "Przystań Rembertów" skierowanego do dzieci i młodzieży realizowanego od 2016r. na zlecenie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Rembertów M. St. Warszawy.

Współautor, realizator i koordynator programów realizowanych z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych skierowanych do dzieci, młodzieży, członków ich rodzin oraz zespołów pedagogicznych.

Realizator szkoleń dla Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Urzędu Miasta Otwock, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu z zakresu profilaktyki uzależnień (praca z grupą, praca z rodziną, praca indywidualna, uzależnienia dzieci i młodzieży).

Doświadczenie zawodowe to 18 lat pracy terapeutycznej i socjoterapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami oraz dydaktycznej w obszarze leczenia i profilaktyki uzależnień oraz innych trudności rozwojowych.
Tomasz Zasada

Tomasz Zasada

Magister resocjalizacji społecznie nieprzystosowanych, Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie, Certyfikowany specjalista terapii uzależnień; ukończył kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej". Ukończyłem również Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym w Centrum Edukacji Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH.

Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2006r. w Stowarzyszeniu „Alternatiff” w Warszawie jako pracownik świetlicy socjoterapeutycznej.

W latach 2008-2018 w Ośrodeku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Dzieci i Młodzieży w Otwocku pracował jako specjalista terapii uzależnień.
Od 2009r. pracuje jako pedagog/terapeuta w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Warszawie Falenicy.
Paweł Wądołkowski

Paweł Wądołkowski

Certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Absolwent Pedagogiki Resocjalizacyjnej APS im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.

W latach 2007-2013 terapeuta uzależnień w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Dzieci i Młodzieży w Otwocku.

Od 2014r konsultant w Centrum Pomocy Społecznej Warszawa Śródmieście, od 2014r. terapeuta uzależnień w ośrodku dla dorosłych Monar w Lipiance, od 2016r konsultant w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Urzędu Miasta St. Warszawy Dzielnicy Rembertów.

Realizator projektów edukacyjnych i leczniczych realizowanych z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Zainteresowania: sport, piłka nożna, siatkówka oraz jazda na rolkach.
Anna Kucińska

Anna Kucińska

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją z psychologii klinicznej dziecka i neuropsychologii.

Ukończyła m.in. następujące szkolenia:
  • Neuropsychologia Kliniczna Dziecka – Centrum CBT – prowadzony przez prof. nadzw. dr hab. Anetę Borkowską;
  • prowadzenie warsztatów dla rodziców dzieci z ADHD w ramach Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego SP DSK przy ul. Marszałkowskiej;
  • Prowadzenie psychoterapii poznawczo behawioralnej - dotyczące pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą - „Poza schematami”;
  • Terapia poznawcza skoncentrowana na traumie dla dzieci i młodzieży – „Poza schematami”.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z młodzieżą uzależnioną od substancji psychoaktywnych oraz z rodzicami w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień – Podwójna Diagnoza dla Dzieci i Młodzieży w Otwocku Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o., oraz będąc na wolontariacie i stażu zawodowym w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego SP DSK przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie , a także prowadząc konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i ich rodziców oraz innych dorosłych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym przy Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Rembertów.

Z Fundacją Rozwoju Osobistego „Przystań” związana jest od początku jej funkcjonowania, angażując się w różne zadania, m.in. prowadząc konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i ich rodziców, warsztaty umiejętności psychologicznych w szkołach podstawowych, czy też współprowadząc grupy terapeutyczne dla dzieci.
Aneta Grajeta

Aneta Grajeta

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim, pedagog, socjoterapeuta. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia i od 2008 r. posiada Certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień.

Uczestniczka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz licznych szkoleń w nurcie terapii behawioralno – poznawczej, oraz szkoleń z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień, min szkolenie z diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych.

Aktualnie jest w trakcie studiów w Szkole Psychoterapii Humanistycznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

Od kilkunastu lat pracuję w różnych obszarach związanych z pomaganiem i wsparciem psychologicznym. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako wolontariuszka pracując w hospicjum, telefonie zaufania.

Ma doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami m.in. w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku oraz w Oddziale Terapeutycznym dla osób uzależnionych w Areszcie Śledczym Warszawa - Służewiec. Prowadzi m.in. warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i zajęcia warsztatowe dla młodzieży.

Prywatnie ma dwoje dzieci, lubi ludzi i własną umiejętność dostrzegania jasnej strony życia, nawet w trudnych życiowych sytuacjach.
Józef Makowski

Józef Makowski

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie kierunek pedagogika resocjalizacyjna. Ukończył Studium Pomocy Psychologicznej Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończył Certyfikowany Kurs Socjoterapii CBT Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończył Studia podyplomowe Lubelskiej Szkoły Wyższej kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Studiuje terapię pedagogiczną i oligofrenopedagogikę.

Pracował przez 8 lat w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 5 w Józefowie. Pracował przez kilka lat jako trener zajęć profilaktycznych w Stowarzyszeniu Razem Przeciw Przemocy. Jako asystent młodzieżowy uczestniczył w projekcie "Otwarci na jutro” pracując z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym.

Od dwóch lat pracuje jako pedagog i reedukator w szkołach podstawowych. Prowadzi warsztaty bębniarskie w jednej ze szkół Montessori. Interesuje się wykorzystaniem instrumentów etnicznych oraz metod surviwalowych w wychowaniu dzieci i młodzieży.

Bardzo lubi góry, wycieczki rowerowe, sztuki walki, podróże i ciekawe książki.
Marta Pieciul

Marta Pieciul

magister pedagogiki, aktualnie studentka psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Ukończyła Studium Reintegracji Społecznej TPP, liczne szkolenia w zakresie pracy ze środowiskiem zmarginalizowanym, budowania diagnozy problemowej, pracy z rodziną, a także z obszaru profilaktyki uzależnień zarówno behawioralnych jak i chemicznych oraz zmniejszanie ryzyka zakażeń HIV.

Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki.
Mariola Majka – Cira

Mariola Majka – Cira

Magister psychologii ze specjalności klinicznej. W 2016 roku ukończyła Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne na Uniwersytecie SWPS. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z pomocy psychologicznej i socjoterapii.

Doświadczenie zawodowe zdobywała realizując staż kliniczny w Szpitalu Specjalistycznym MSW w Otwocku i praktyki zawodowe w charakterze terapeuty – cienia dziecka z autyzmem w prywatnej placówce terapeutycznej. Od dwóch lat pracuje w charakterze psychologa szkolnego i współpracuje z warszawskim stowarzyszeniem prowadząc konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i ich rodziców oraz innych dorosłych.

Systematycznie poszerza swoje kwalifikacje zawodowe. Uzyskała miedzy innymi certyfikat z technik terapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT, uczestniczyła w szkoleniu uczącym stosowania metody dialogu motywującego w pracy z osobami uzależnionymi i ich bliskimi, ukończyła 3-modulowy kurs z terapii behawioralnej w pracy z dziećmi o nietypowym rozwoju.

Prywatnie lubi spędzać czas w kontakcie z naturą i uważa, że zawsze jest dobry moment na nowy, lepszy początek.
Sylwia Wiechowska

Sylwia Wiechowska

Psycholog - pracuje z młodzieżą, młodymi dorosłymi i rodzicami w podejściu poznawczo- behawioralnym i w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach.

Ukończyła szkołę trenerską Fundacji Maraton, pierwszy stopień terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach i kurs terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT. Jest certyfikowanym Trenerem programu korekcyjnego TUKA/N oraz Programu Wzmacniania Rodziny.

Od początku ścieżki zawodowej związana z pracą z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem oraz młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przez kilka lat prowadziła konsultacje dla rodziców młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi i grupy korekcyjne dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi w programie TUKA/N. Do roku 2018 była psychologiem szkolnym w rembertowskim gimnazjum. Obecnie zajmuje się diagnozą i konsultacjami psychologicznymi według zasady:
Jeśli coś działa, rób tego więcej.
Jeśli coś nie działa, rób coś innego.
Jeśli coś się nie zepsuło – nie naprawiaj tego.
Kinga Brendler

Kinga Brendler

Psychoterapeutka, trener, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. 

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Ukończyła m. in. Szkołę Psychoterapii Humanistycznej „INTRA”, Szkołę Trenerską w Stowarzyszeniu Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji WSPÓLNA, Studium Metod Psychokorekcyjnych Towarzystwa Psychoprofilaktyki oraz roczne szkolenie z terapii poznawczo – behawioralnej.

Posiada ponad 20-to letnie doświadczenie w szeroko rozumianym obszarze pomagania, w tym m.in. jako psychoterapeuta, terapeuta uzależnień, koordynator działań profilaktycznych. W 2000 r. została odznaczona honorową Czerwoną Kokardką (nagroda Ministra Zdrowia) za działania na rzecz osób żyjących z HIV/AIDS.

Jej motto na życie brzmi: „W życiu nie ma klęsk czy porażek – są tylko kolejne doświadczenia”.
Izabela Mleczko

Izabela Mleczko

Ekonomistka, socjolog, nauczyciel. Ukończone studia podyplomowe na kierunku Coaching w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Doradztwo Zawodowe w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie.

Nauczyciel przedsiębiorczości dla młodzieży i dorosłych, konsultant ds.przedsiębiorczości w Ośrodku Pomocy Społecznej Aktywna zawodowo, doświadczenie ponad 700h szkoleniowych, 1400 h indywidualnych konsultacji doradczych, ponad 250 h pośrednictwo pracy zdobyła min. realizując projekty unijne oraz projekty realizowane we współpracy dla: Mazowiecka Wojewódzka Komenda Pracy Ochotniczych Hufców Pracy, Prywatne Centrum Kształcenia Zawodowego, Centrum Szkolenia i Innowacji Grzegorz Miszczak, SYSCO Polska, Fundacja Innowacja i Wiedza, Polskie Towarzystwo wspierania osób z nieswoistymi zapaleniami jelit „ J-elita”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodakowskiej, IMMOQEE sp. z o.o., Sądy.

Inicjatorka i współtwórca min, „Inkubatora dla coacha”, we współpracy ze Szkolnym Kołem Naukowym Coachingu przy SGH, Stowarzyszenia Promocji Coachingu.
Marta Uzarska-Bachmura

Marta Uzarska-Bachmura

Magister ekonomii (SGH), ukończone studia podyplomowe w zakresie coachingu (SWPS).

Od 2008 r. tworzy i realizuje jako trener/kierownik projekty szkoleniowo-doradcze dotyczące przedsiębiorczości oraz kompetencji miękkich. Od 2012r. realizuje coaching skierowany do różnych grup osób zainteresowanych rozwojem osobistym i zawodowym.  Posiada 10-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji na projekty szkoleniowe oraz inwestycyjne. Ponad 15 lat przepracowała w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, organizacjach non-profit, obecnie zatrudniona na Wydziale Pedagogicznym UW.

Jej ambicją jest wykorzystywanie podczas szkoleń, w pracy indywidualnej oraz w realizowanych projektach najnowszej wiedzy naukowej dotyczącej funkcjonowania mózgu. 
lek. Anna Gralewicz

lek. Anna Gralewicz

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalistka psychiatrii dzieci i młodzieży. Obecnie pracuje w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii, gdzie odbyła szkolenie specjalizacyjne. Na co dzień pracuje z osobami z zaburzeniami zachowania i emocji, z zaburzeniami odżywiania się, afektywnymi, psychotycznymi oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju. Ponadto od listopada 2018r jest związana z Zakładem Wczesnej Interwencji Psychologicznej Instytutu Matki i Dziecka, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią najmłodszych pacjentów.

Od maja 2015 r prowadzi zajęcia psychoedukacyjne oraz konsultacje psychiatryczne dla uczniów gimnazjów w ramach Projektu Edukacyjnego Fundacji „Syntonia”: „Czarne Fale – Lekcje o Depresji”
Sylwia Lubas

Sylwia Lubas

pedagog, socjoterapeuta, wychowawca

Absolwentka Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie o kierunku pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna. Ukończyła studia podyplomowe z socjoterapii na Akademii Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W trakcie studiów podyplomowych o kierunku rehabilitacja i edukacja osób z autyzmem, w tym Zespołem Aspergera.

Doświadczenie zawodowe zdobywała; współpracując ze Stowarzyszeniem „Karan” w Warszawie jako wychowawca świetlicy socjoterapeutycznej ;pracowała dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim jako asystent rodziny. Od dwóch lat związana jest z pracą pedagoga w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sulejówku, a od roku jest również wychowawcą klasy mundurowej.

O sobie: Uwielbiam pracę z młodzieżą, staram się zarażać innych dobrą energią i optymizmem. Lubię podróże, bardzo cenię kontakt z natura, od jakiegoś czasu zainteresowana tematyką medytacji…;)

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies