FROPrzystan

Transnational Project Meeting w Hiszpanii

Pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Projektowe odbyło się w dniach 13-14 października 2022r. w Walencji. Podczas spotkania przedstawiciele Fundacji i Uniwersytetu w Walencji uczestniczyli w sesjach roboczych poświęconych wypracowaniu wspólnych założeń tworzenia zestawu narzędzi dydaktycznych mających na celu zapobieganie pogorszeniu wyników w nauce uczniów szkół podstawowych wynikającemu z nadużywania technologii, w szczególności komputerów, smartfonów. Uczestnicy wymienili się doświadczeniami w zakresie przeciwdziałania nadużywaniu technologii przez uczniów. Przedstawili także specyfikę funkcjonowania szkół podstawowych w swoich krajach oraz opracowali założenia oraz plan działania dotyczące tworzenia narzędzi. 

Transnational Project Meeting w Polsce

Drugie Międzynarodowe Spotkanie Projektowe odbyło się w dniach 3-4 lipca 2023r. w Warszawie. Podczas spotkania przedstawiciele Fundacji i Uniwersytetu w Walencji uczestniczyli w sesjach roboczych poświęconych omówieniu realizacji oraz ewaluacji pilotażowego wdrożenia wypracowanych w ramach projektu narzędzi dydaktycznych mających na celu zapobieganie pogorszeniu wyników w nauce uczniów szkół podstawowych wynikającemu z nadużywania technologii, w szczególności komputerów, smartfonów. Uczestnicy ustalili jakie zmiany należy wprowadzić do ostatecznej wersji zestawu narzędzi, aby je ulepszyć, a także omówili założenia dotyczące realizacji działań upowszechniających rezultaty projekty, w tym szczegóły organizacyjne i merytoryczne związane z przeprowadzeniem szkoleń w ramach multiplier events.

Szkolenie w formie warsztatów (Multipiler Event) w Polsce

W ramach upowszechniania rezultatów projektu podczas szkolenia, które odbyło się w Warszawie w dniu 21.09.2023 został zaprezentowany zestaw narzędzi dydaktycznych w zakresie zrównoważonego korzystania z technologii oraz rozwijania kompetencji społecznych i osobistych wśród uczniów.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele szkół podstawowych, wśród których byli dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy oraz psychologowie szkolni.

Szkolenie prowadziły osoby reprezentujące Fundację, które były zaangażowane w opracowywanie narzędzi dydaktycznych, a także nauczyciele szkoły, która pilotażowo wdrożyła projekt. Podczas szkolenia poza omówieniem stworzonych w ramach projektu narzędzi dydaktycznych, przedstawione zostały efekty pilotażowego wdrożenia w szkole podstawowej, a na koniec uczestnicy mieli możliwość przedyskutowania możliwości wdrożenia narzędzi we własnych szkołach.

Uczestnicy zadawali wiele pytań, a w szczególności byli zainteresowani praktycznymi aspektami związanymi z pilotażowym wdrożeniem w szkołach.

Końcowa ocena dokonana przez uczestników projektu stworzonych narzędzi wskazuje, że wdrożenie ich w szkołach może być skuteczne w przeciwdziałaniu trudnościom w uczeniu się, przedwczesnemu kończeniu nauki i niskiej biegłości w zakresie podstawowych umiejętności. Uczestnicy uważają także, że wykorzystanie stworzonych w ramach projektu narzędzi dydaktycznych będzie miało pozytywny wpływ na ich rozwój zawodowy. 

Szkolenie w formie warsztatów (Multipiler Event) w Walencji

W ramach upowszechniania wyników projektu, podczas szkolenia, które odbyło się w Walencji w dniu 7 września 2023 r., zaprezentowano zestaw narzędzi dydaktycznych służących zrównoważonemu wykorzystaniu technologii oraz rozwojowi umiejętności społecznych i osobistych wśród uczniów.
W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele szkół podstawowych, w tym dyrektorzy, nauczyciele, specjaliści z zakresu pedagogiki, psychologii i edukacji społecznej w środowisku szkolnym, a także nauczyciele z CEFIRE (ośrodka doskonalenia nauczycieli) oraz koordynatorzy pedagogiczni szkół podstawowych i średnich.
Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele Uniwersytetu w Walencji, którzy brali udział w opracowaniu narzędzi dydaktycznych, a także nauczyciele ze szkoły, która realizowała projekt w trybie pilotażowym (CRA Quart de les Valls-Benavites w prowincji Walencja). Podczas szkolenia, oprócz omówienia narzędzi nauczania stworzonych w ramach projektu, zaprezentowano efekty pilotażowego wdrożenia w szkole podstawowej, a na zakończenie uczestnicy mieli okazję przedyskutować możliwość wdrożenia narzędzi w swoim własnych szkół, aby ocenić możliwe dostosowania do rzeczywistości szkolnej.

Uczestnicy zadawali wiele pytań, a szczególnie byli zainteresowani praktycznymi aspektami związanymi z pilotażowym wdrożeniem w szkołach.

Końcowa ocena narzędzi stworzonych przez uczestników projektu wskazuje, że ich wdrożenie w szkołach może skutecznie przeciwdziałać trudnościom w nauce, przedwczesnemu kończeniu nauki i niskiemu opanowaniu podstawowych umiejętności. Uczestnicy docenili także fakt, że wykorzystanie narzędzi dydaktycznych stworzonych w ramach projektu będzie miało pozytywny wpływ na ich rozwój zawodowy.

Przedstawiciele CEFIRE wyrazili zainteresowanie możliwością rozpowszechniania materiałów i projektowania specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych we współpracy z Uniwersytetem w Walencji.

Logo1
Logo2
Logo3