FROPrzystan

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Osobistego „Przystań” we współpracy z Uniwersytetem w Walencji w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2. Współpraca Organizacji i Instytucji, Partnerstwa na małą skalę.

erasmusDynamiczny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych stawia przed rodziną oraz szkołą zadanie jakim jest przeciwdziałanie skutkom, które mogą dotyczyć uczniów szkół podstawowych nadużywających technologii. 

Największymi wyzwaniami związanymi z szybko rozwijającą się technologią są:

 • technologie oparte są na mobilnym, szybkim i powszechnym Internecie, a także algorytmach, które personalizują treści trafiające do dzieci i młodzieży, co zwiększa ryzyko nadużywania technologii przez uczniów szkół podstawowych oraz doświadczanie negatywnych konsekwencji z tym związanych
 • jako ludzie obcujemy z szybko rozwijającą się technologią stosunkowo krótko i nie do końca znamy wszystkie konsekwencje intensywnego korzystania z niej, w szczególności jeśli chodzi o najmłodszych, którzy praktycznie od urodzenia mają z nią kontakt
 • nadużywanie technologii może mieć wpływ nie tylko na zdrowie i samopoczucie uczniów szkół podstawowych, ale także na ograniczenie możliwości edukacyjnych, a w dalszej przyszłości ich rozwoju zawodowego
 • wszyscy żyjemy w świecie cyfrowym, co wymaga korzystania z technologii. Nie możemy się całkowicie odłączyć, ponieważ technologia daje także wiele korzyści.
 • nadużywanie technologii ogranicza możliwości rozwijania kompetencjach społecznych i osobistych w realnej rzeczywistości
 • dynamiczny rozwój technologii będzie cały czas stawiał przed nami nowe wyzwania, jednak działania niwelujące już znane niekorzystne skutki powinny się rozpocząć jak najszybciej, bo chodzi o przyszłość najmłodszego pokolenia

Cel główny

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie pogarszaniu się wyników w nauce uczniów szkół podstawowych wynikającemu z nadużywania technologii, w tym w szczególności komputerów, smartfonów, poprzez opracowanie innowacyjnego zestawu narzędzi dydaktycznych dla nauczycieli szkół podstawowych koncentrujących się na rozwoju umiejętności miękkich uczniów.

Cele szczegółowe

 • opracowanie zestawu narzędzi dydaktycznych spełniających wymagania dzisiejszych szkół podstawowych w kontekście przeciwdziałania nierównościom w nauce, wczesnemu kończeniu nauki i niskiemu poziomowi biegłości w zakresie umiejętności podstawowych
 • wzmocnienie rozwoju zawodowego nauczycieli szkół podstawowych
 • promowanie idei większego zaangażowania rodziców uczniów szkół podstawowych w proces rozwoju umiejętności miękkich ich dzieci
 • wzmocnienie potencjału w zakresie współpracy międzynarodowej organizacji zaangażowanych w projekt

Misją Fundacji Rozwoju Osobistego „Przystań, będącej liderem projektu, jest m.in. wspieranie rozwoju osobistego i psychospołecznego, przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie, prowadzenie działań mających na celu profilaktykę zdrowotną, a także działalność edukacyjna.

Fundacja kieruje swoje działania zarówno do dzieci i młodzieży, ale także osób dorosłych.

Misją Uniwersytetu w Walencji jest kształcenie kompetentnych specjalistów w europejskim standardzie zawodowym i zachęcanie do prestiżowych badań o międzynarodowych implikacjach, które przyczynią się do rozwoju społeczeństwa.

Uniwersytet w Walencji kształci przyszłych specjalistów w dziedzinie edukacji m.in. w zakresie pedagogiki, wychowania społecznego. Wspiera doradztwem nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych w zakresie edukacji włączającej i prowadzenia w szkołach projektów mających na celu zwiększanie świadomości dotyczącej różnorodności w klasach.

Partnerstwo powstało z potrzeby połączenia wiedzy akademickiej dotyczącej nauczania w szkołach podstawowych oraz praktycznej w obszarze profilaktyki uzależnień behawioralnych wśród uczniów szkół podstawowych.

Realizując projekt partnerstwo wypracowało narzędzia pomagające nauczycielom i rodzicom wspierać zrównoważone korzystania z technologii przez uczniów szkół podstawowych, aby mieli szanse na rozwijanie swoich kompetencji, w tym społecznych i osobistych, w taki sposób, żeby miało to pozytywny wpływ na ich przyszłość.

Transnational Project Meeting w Hiszpanii

Pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Projektowe odbyło się w dniach 13-14 października 2022r. w Walencji. Podczas spotkania przedstawiciele Fundacji i Uniwersytetu w Walencji uczestniczyli w sesjach roboczych poświęconych wypracowaniu wspólnych założeń tworzenia zestawu narzędzi dydaktycznych mających na celu zapobieganie pogorszeniu wyników w nauce uczniów szkół podstawowych wynikającemu z nadużywania technologii, w szczególności komputerów, smartfonów. Uczestnicy wymienili się doświadczeniami w zakresie przeciwdziałania nadużywaniu technologii przez uczniów. Przedstawili także specyfikę funkcjonowania szkół podstawowych w swoich krajach oraz opracowali założenia oraz plan działania dotyczące tworzenia narzędzi. 

Transnational Project Meeting w Polsce

Drugie Międzynarodowe Spotkanie Projektowe odbyło się w dniach 3-4 lipca 2023r. w Warszawie. Podczas spotkania przedstawiciele Fundacji i Uniwersytetu w Walencji uczestniczyli w sesjach roboczych poświęconych omówieniu realizacji oraz ewaluacji pilotażowego wdrożenia wypracowanych w ramach projektu narzędzi dydaktycznych mających na celu zapobieganie pogorszeniu wyników w nauce uczniów szkół podstawowych wynikającemu z nadużywania technologii, w szczególności komputerów, smartfonów. Uczestnicy ustalili jakie zmiany należy wprowadzić do ostatecznej wersji zestawu narzędzi, aby je ulepszyć, a także omówili założenia dotyczące realizacji działań upowszechniających rezultaty projekty, w tym szczegóły organizacyjne i merytoryczne związane z przeprowadzeniem szkoleń w ramach multiplier events.

Szkolenie w formie warsztatów (Multipiler Event) w Polsce

W ramach upowszechniania rezultatów projektu podczas szkolenia, które odbyło się w Warszawie w dniu 21.09.2023 został zaprezentowany zestaw narzędzi dydaktycznych w zakresie zrównoważonego korzystania z technologii oraz rozwijania kompetencji społecznych i osobistych wśród uczniów.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele szkół podstawowych, wśród których byli dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy oraz psychologowie szkolni.

Szkolenie prowadziły osoby reprezentujące Fundację, które były zaangażowane w opracowywanie narzędzi dydaktycznych, a także nauczyciele szkoły, która pilotażowo wdrożyła projekt. Podczas szkolenia poza omówieniem stworzonych w ramach projektu narzędzi dydaktycznych, przedstawione zostały efekty pilotażowego wdrożenia w szkole podstawowej, a na koniec uczestnicy mieli możliwość przedyskutowania możliwości wdrożenia narzędzi we własnych szkołach.

Uczestnicy zadawali wiele pytań, a w szczególności byli zainteresowani praktycznymi aspektami związanymi z pilotażowym wdrożeniem w szkołach.

Końcowa ocena dokonana przez uczestników projektu stworzonych narzędzi wskazuje, że wdrożenie ich w szkołach może być skuteczne w przeciwdziałaniu trudnościom w uczeniu się, przedwczesnemu kończeniu nauki i niskiej biegłości w zakresie podstawowych umiejętności. Uczestnicy uważają także, że wykorzystanie stworzonych w ramach projektu narzędzi dydaktycznych będzie miało pozytywny wpływ na ich rozwój zawodowy. 

Szkolenie w formie warsztatów (Multipiler Event) w Walencji

W ramach upowszechniania wyników projektu, podczas szkolenia, które odbyło się w Walencji w dniu 7 września 2023 r., zaprezentowano zestaw narzędzi dydaktycznych służących zrównoważonemu wykorzystaniu technologii oraz rozwojowi umiejętności społecznych i osobistych wśród uczniów.
W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele szkół podstawowych, w tym dyrektorzy, nauczyciele, specjaliści z zakresu pedagogiki, psychologii i edukacji społecznej w środowisku szkolnym, a także nauczyciele z CEFIRE (ośrodka doskonalenia nauczycieli) oraz koordynatorzy pedagogiczni szkół podstawowych i średnich.
Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele Uniwersytetu w Walencji, którzy brali udział w opracowaniu narzędzi dydaktycznych, a także nauczyciele ze szkoły, która realizowała projekt w trybie pilotażowym (CRA Quart de les Valls-Benavites w prowincji Walencja). Podczas szkolenia, oprócz omówienia narzędzi nauczania stworzonych w ramach projektu, zaprezentowano efekty pilotażowego wdrożenia w szkole podstawowej, a na zakończenie uczestnicy mieli okazję przedyskutować możliwość wdrożenia narzędzi w swoim własnych szkół, aby ocenić możliwe dostosowania do rzeczywistości szkolnej.

Uczestnicy zadawali wiele pytań, a szczególnie byli zainteresowani praktycznymi aspektami związanymi z pilotażowym wdrożeniem w szkołach.

Końcowa ocena narzędzi stworzonych przez uczestników projektu wskazuje, że ich wdrożenie w szkołach może skutecznie przeciwdziałać trudnościom w nauce, przedwczesnemu kończeniu nauki i niskiemu opanowaniu podstawowych umiejętności. Uczestnicy docenili także fakt, że wykorzystanie narzędzi dydaktycznych stworzonych w ramach projektu będzie miało pozytywny wpływ na ich rozwój zawodowy.

Przedstawiciele CEFIRE wyrazili zainteresowanie możliwością rozpowszechniania materiałów i projektowania specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych we współpracy z Uniwersytetem w Walencji.

Najważniejszym rezultatem projektu jest opracowany przez partnerów zestaw innowacyjnych narzędzi dydaktycznych, które mają wspierać nauczycieli w zapobieganiu pogarszaniu się wyników nauczania uczniów szkół podstawowych na skutek nadużywania technologii, w szczególności komputerów i smartfonów, poprzez rozwijanie ich umiejętności społecznych i osobistych.
Opracowane narzędzia dydaktyczne są skierowane do dwóch grup uczniów szkół podstawowych:

 • w wieku od 6 do 9 lat
 • w wieku od 10 do 14 lat.

Zestaw narzędzi składa się z:

 • ankiety mającej na celu określenie, w jaki sposób uczniowie szkół podstawowych korzystają z technologii takich jak smartfony, komputer oraz jaki jest poziom umiejętności społecznych i osobistych uczniów
 • programów nauczania oraz scenariuszy zajęć nastawionych na rozwój umiejętności społecznych i osobistych w środowisku istniejącej technologii, realizowanych w ramach zajęć szkolnych
 • tutoriala dla nauczycieli zawierającego wskazówki dotyczące wykorzystania indywidualnych metod (np. tutoring, coaching) do rozwijania umiejętności społecznych i osobistych uczniów w środowisku istniejącej technologii
 • tutoriali dla rodziców zawierającego wskazówki, jak rozwijać umiejętności społeczne i osobiste dzieci w życiu codziennym w kontekście istniejącej technologii

Projekt jest odpowiedzią na sytuację, w której nie istnieje jedna powszechnie akceptowana lista umiejętności społecznych i osobistych. W literaturze proponowane są różne podejścia do nauczania tych umiejętności, jednak projekt koncentruje się na kompetencjach społecznych i osobistych, które określane są jako umiejętności miękkie zgodnie z Zaleceniami Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. i które są kompetencjami kluczowymi.

W opracowanym zestawie narzędzi dydaktycznych znajdują się materiały skierowane do kadry szkół podstawowych, w tym specjalistów z zakresu psychologii, pedagogów, nauczycieli, a także dyrektorów szkół.

Opracowane narzędzia pozwalają także na podniesienie świadomości rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień oraz wpływu technologii na rozwój umiejętności i wyniki w nauce ich dzieci oraz zdobycie przez rodziców umiejętności w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych i osobistych oraz zachowanie równowagi w korzystaniu z technologii przez ich dzieci. Mają także na celu zmotywowanie ich do propagowania tej idei wśród innych rodziców.

Jednak, głównymi beneficjentami działań zrealizowanych w projekcie są uczniowie szkół podstawowych, zwłaszcza uczniowie zagrożeni wykluczeniem ze względu na uzależnienie od smartfonów, komputerów i słabe wyniki w nauce, którzy mają szanse na rozwinięcie swoich umiejętności społecznych oraz osobistych, a także wypracowanie zdrowych i konstruktywnych nawyków w zakresie korzystania z technologii oraz spędzania wolnego czasu.

Materiały zawarte w stworzonym zestawie narzędzi są umieszczone w otwartym repozytorium na stronie obu partnerów projektu, które jest dostępne dla wszystkich nauczycieli w UE.

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY UŻYWANIA NOWYCH TECHNOLOGII

Narzędzie, które pozwala określić czy dziecko używa technologii w sposób bezpieczny i zrównoważony.

W przypadku dzieci w wielu 6-9 lat, zaleca się, aby rodzic wypełnił kwestionariusz wraz dzieckiem. Dzieci w wieku 10-14 mogą wypełnić kwestionariusz samodzielnie.

Po uzgodnieniu z rodzicami również nauczyciele mogą wesprzeć dzieci w wypełnieniu kwestionariusza w szkole.

 

pdfKwestionariusz używanie NT- 6-9 lat

pdfKwestionariusz używanie NT-10-14 lat

 

KWESTIONARIUSZ KOMPETENCJI OSOBISTYCH I SPOŁECZNYCH

Narzędzie, które pozwala określić poziom kompetencji osobistych i społecznych u dziecka.

W przypadku dzieci w wielu 6-9 lat, zaleca się, aby rodzic wypełnił kwestionariusz wraz dzieckiem. Dzieci w wieku 10-14 mogą wypełnić kwestionariusz samodzielnie.

Po uzgodnieniu z rodzicami również nauczyciele mogą wesprzeć dzieci w wypełnieniu kwestionariusza w szkole.

pdfKwestionariusz kompetencje 6-9 lat

pdfKwestionariusz kompetencje - 10-14 lat

 

TUTORIAL DLA NAUCZYCIELI

Tutorial jest narzędziem, które jest skierowane do kadry pedagogicznej, w szczególności wychowawców, pedagogów, psychologów szkolnych, realizujących wsparcie grupowe oraz indywidualne w zakresie rozwijania kompetencji osobistych oraz społecznych uczniów szkół podstawowych w kontekście dynamicznie rozwijającej się technologii. Zawiera wiedzę dotycząca zrównoważonego korzystania z technologii oraz kompetencji społecznych i osobistych, a także praktyczne wskazówki, przykłady jak pracować z uczniami, a także rodzicami zaangażowanymi w trening z dziećmi. Nauczyciele mogą znaleźć w tutorialu scenariusze dotyczące pracy z uczniem metodą tutoringu, a z rodzicami metodą coachingu.

pdfTutorial dla nauczycieli

PLANY LEKCJI

Plany lekcji to narzędzie do wykorzystania przez nauczycieli podczas zajęć grupowych. Zawierają scenariusze zajęć, a także określają skuteczne metody pracy. Są także wzbogacone we wskazówki dotyczące realizacji zajęć w grupie.

pdfPlany lekcji 6-9 lat - Moduł 1

pdfPlany lekcji 10-14 lat - Moduł 1

pdfPlany lekcji 6-9 lat - Moduł 2

pdfPlany lekcji 10-14 lat - Moduł 2

pdfPlany lekcji 6-9 lat - Moduł 3

pdfPlany lekcji 10-14 lat - Moduł 3

 

TUTORIAL DLA RODZICÓW – wersja skrócona

Tutorial w wersji skróconej jest narzędziem skierowanym do rodziców, którzy w środowisku rodzinnym, chcą wspierać swoje dzieci w rozwijaniu kompetencji społecznych oraz osobistych oraz kształtowaniu zdrowych nawyków związanych ze zrównoważonym korzystaniem z technologii. Skrócona wersja tutoriala zawiera podstawową wiedzę dotyczącą zrównoważonego korzystania z technologii oraz kompetencji społecznych i osobistych, a także podstawowe założenia dotyczące tego jak prowadzić trening z dzieckiem w warunkach domowych.

pdfTutorial dla rodziców-wersja skrócona

 

TUTORIAL DLA RODZICÓW – wersja rozszerzona

Tutorial w wersji rozszerzonej podobnie jak tutorial w wersji skróconej, jest narzędziem skierowanym do rodziców, którzy w środowisku rodzinnym, chcą wspierać swoje dzieci w rozwijaniu kompetencji społecznych oraz osobistych oraz kształtowaniu zdrowych nawyków związanych ze zrównoważonym korzystaniem z technologii. Rozszerzona wersja tutoriala zawiera bardziej szczegółową niż wersja skrócona wiedzę dotycząca zrównoważonego korzystania z technologii oraz kompetencji społecznych i osobistych, a także praktyczne wskazówki, przykłady, ćwiczenia jakie rodzic może wykorzystać prowadząc z dzieckiem trening w warunkach domowych. Rodzic może znaleźć w tutorialu scenariusze dotyczące prowadzenia treningu mającego na celu wzmacnianie konkretnych umiejętności oraz nawyków.

pdfTutorial dla rodziców-wersja rozszerzona


Aby rozpowszechnić projekt i jego wyniki, w czasopiśmie monograficznym opublikowano dwie prace na temat LifeComp i innowacji edukacyjnych, które opisano szczegółowo poniżej:

Ancheta-Arrabal, A., Donato, D., Giménez, N (2023) La competencia digital y el uso responsable de herramientas digitales en la educación obligatoria. diseño de una propuesta pedagógica para la innovación. In Blanca Berral Ortiz; José Antonio Martínez Domíngo; Daniel Álvarez Ferrándiz & Juan José Victoria Maldonado (eds.) INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA EN CONTEXTOS DIFERENCIADOS (pp.869-880). Dykinson, Madrid.

Ancheta-Arrabal, A. y Uzarska-Bachmura, M. 2022. La realidad hipertecnológica de la infancia y el equilibrio con la LifeComp. Cuadernos de pedagogía, Nº 528, pp. 118-123.

Logo1
Logo2
Logo3

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies