FROPrzystan

Statut

Fundacji Rozwoju Osobistego "Przystań"

(tekst jednolity z dnia 09.04.2017)

Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Fundacja Rozwoju Osobistego ,, Przystań” zwana w dalszej części Fundacją, ustanowiona
aktem notarialnym na czas nieokreślony, działa na podstawie przepisów obowiązującej
ustawy o fundacjach oraz niniejszego Statutu
§2
Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§4
Siedzibą Fundacji jest miasto Józefów woj. mazowieckie, powiat otwocki.
§5
Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest Minister
Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział II - CELE I DZIAŁANIA FUNDACJI

§6

Celami Fundacji są:

 1. wspieranie rozwoju osobistego i psychospołecznego;
 2. rozwój i wspieranie aktywności społecznej i kulturalnej;
 3. przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie ;
 4. udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 5. prowadzenie działań mających na celu profilaktykę zdrowotną;
 6. promocja i prowadzenie alternatywnych form opieki nad dziećmi;
 7. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 8. inicjowanie przedsięwzięć w celu zapewnienia wszechstronnego rozwoju intelektualnego , kulturalnego i fizycznego dzieci i młodzieży;
 9. działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 10. promocja i ochrona zdrowia;
 11. działalność edukacyjna w obszarze zawodowym i poza zawodowym.

§7

Odbiorcami działań, podejmowanych przez Fundację są:

 1. dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież ucząca się i nieaktywna zawodowo;
 2. osoby dorosłe zatrudnione oraz nieaktywne zawodowo;
 3. osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub dyskryminowane na rynku pracy;
 4. inne osoby, zgodnie z celami Fundacji.

§8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych wspomagających kompetencje i rozwój osobisty dzieci , młodzieży i osób dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób dyskryminowanych społecznie;
 2. prowadzenie działań na rzecz rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych alkoholizmem, narkomanią, bezdomnością, bezrobociem, prostytucją, przemocą, chorobami psychicznymi;
 3. organizację wypoczynku dzieci i młodzieży oraz promocję i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 4. organizowanie szkoleń, warsztatów oraz konferencji, w tym także dla osób zajmujących się świadczeniem pomocy (pomocy psychologicznej, prawnej, socjoterapeutycznej, medycznej itp.) na rzecz innych osób, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób dyskryminowanych społecznie;
 5. prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy (przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej) względem innych osób ;
 6. prowadzenie działań w społecznościach lokalnych mających na celu integrację i asymilację społeczną grup i środowisk zagrożonych marginalizacją w tym organizację kursów zawodowych , szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe i społeczne, na rzecz tych grup i środowisk;
 7. tworzenie autorskich programów pracy psychologicznej, pracy terapeutycznej i socjoterapeutycznej na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;
 8. prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji mniejszości etnicznych, mniejszości seksualnych, osób z niepełnosprawnościami;
 9. organizowanie i prowadzenie działań kulturalnych, działań zdrowotnych oraz działań formalnoprawnych na rzecz wszystkich osób, w tym na rzecz osób z grup defaworyzowanych społecznie (osoby starsze, osoby/dzieci z niepełnosprawnością, osoby bezrobotne, dzieci i młodzież z terenów wiejskich, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo, osoby o niskim poziomie wykształcenia, osoby chorujące psychicznie, kobiety, uchodźcy itd.);
 10. organizowanie szkoleń, warsztatów oraz konferencji, w tym także dla osób zajmujących się świadczeniem pomocy (pomocy psychologicznej, prawnej, socjoterapeutycznej, medycznej itp.) na rzecz innych osób, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób dyskryminowanych społecznie;
 11. organizacja i realizacja programów rehabilitacyjnych, reedukacyjnych i oświatowych dla dzieci, młodzieży niepełnosprawnej fizycznie i umysłowo oraz ich rodzin;
 12. tworzenie placówek i ośrodków szkoleniowych , terapeutycznych, socjoterapeutycznych;
 13. prowadzenie specjalistycznych konsultacji dla dzieci, młodzieży i ich rodzin z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
 14. prowadzenie poradnictwa rodzinnego, prawnego, psychologicznego i obywatelskiego oraz mediacji;
 15. prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, zagrożonej wykluczeniem społecznym, w których realizowane są programy profilaktyczne, wychowawcze, edukacyjne, sportowe i artystyczne;
 16. prowadzenie ambulatoryjnych i stacjonarnych programów leczenia uzależnień dla dzieci, młodzieży, dorosłych i ich rodzin;
 17. prowadzenie programów socjoterapeutycznych, readaptacyjnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i ich rodzin;
 18. prowadzenie działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 19. realizacja działalności informacyjnej, reklamowej, wydawniczej oraz organizacja spotkań, festynów, konkursów, działań on–line, akcji promocyjnych, giełd pracy, koncertów, imprez;
 20. budowanie współpracy z organami administracji rządowej, współpraca z władzami i administracją samorządową oraz wspieranie organizacji, instytucji, placówek i osób realizujących podobne cele i współpraca z nimi.
 21. tworzenie specjalistycznych programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży, wolontariuszy, oraz osób dorosłych zainteresowanych podniesieniem swej wiedzy specjalistycznej;

§9.

W działalności Fundacji zabronione jest:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów lub pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, (zwanych dalej „osobami bliskimi”).
 2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§10.

 1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność osób prawnych i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. Dla realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną.

Statut Fundacji Rozwoju Osobistego - pdfpobierz353.52 KB