FROPrzystan

Marta Szuberska

Marta Szuberska

Certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim, pedagog, socjoterapeuta. Ukończyła roczne szkolenie z terapii poznawczo – behawioralnej. Ukończone specjalistyczne szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych.


W latach 2000-2012 terapeuta uzależnień w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Dzieci i Młodzieży w Otwocku, od 2008r konsultant Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Dzielnicy Rembertów M. St. Warszawy; od 2012r koordynator PIK Rembertów.

Od 2012r. realizator i autor programu profilaktycznego realizowanego w Areszcie Śledczym WarszawaSłużewiec . (realizacja 10 godzinnego programu z zakresu profilaktyki uzależnień oraz praca z osadzonymi poddanymi leczeniu substytucyjnemu). Autor programu "Szkoła dla rodziców – masz wpływ na swoje życie” skierowanego do rodzin zagrożonych uzależnieniem, realizowanego od 2010r.

Autor projektu "Przystań Rembertów" skierowanego do dzieci i młodzieży realizowanego od 2016r. na zlecenie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Rembertów M. St. Warszawy.

Współautor, realizator i koordynator programów realizowanych z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych skierowanych do dzieci, młodzieży, członków ich rodzin oraz zespołów pedagogicznych.

Realizator szkoleń dla Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Urzędu Miasta Otwock, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu z zakresu profilaktyki uzależnień (praca z grupą, praca z rodziną, praca indywidualna, uzależnienia dzieci i młodzieży).

Doświadczenie zawodowe to 18 lat pracy terapeutycznej i socjoterapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami oraz dydaktycznej w obszarze leczenia i profilaktyki uzależnień oraz innych trudności rozwojowych.
Tomasz Zasada

Tomasz Zasada

Pedagog, absolwent Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie, specjalność resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych. Certyfikowany specjalista terapii uzależnień.

Ukończył m.in., następujące kursy i szkolenia:

 • Kurs zaawansowany z zakresu psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu;
 • Specjalista Terapii Uzależnień szkolenie prowadzone przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie w ramach certyfikacji określonej przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii;
 • Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym w Centrum Edukacji Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH w Warszawie;
 • Studium Terapii Dzieci i Młodzieży organizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe zdobywał:

 • od 2006r. do 2008r. w Stowarzyszeniu „Alternatiff” w Warszawie jako pracownik świetlicy socjoterapeutycznej;
 • w latach 2008-2018 specjalista terapii uzależnień w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Dzieci i Młodzieży w Otwocku – Mazowieckie Centrum Neuropsychitrii;
 • od 2009r., pedagog/terapeuta w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Warszawie Falenicy, obecnie Okręgowy Ośrodek Wychowawczy Warszawa Falenica;
 • w latach 2020-2021 specjalista terapii uzależnień w Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym ds. Uzależnień Gminy Nieporęt;
 • od 2021r., specjalista terapii uzależnień w Poradni Leczenia Uzależnień Szpitala MSWiA w Otwocku
Anna Kucińska

Anna Kucińska

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją z psychologii klinicznej dziecka i neuropsychologii.

Ukończyła m.in. następujące szkolenia:
 • Neuropsychologia Kliniczna Dziecka – Centrum CBT – prowadzony przez prof. nadzw. dr hab. Anetę Borkowską;
 • prowadzenie warsztatów dla rodziców dzieci z ADHD w ramach Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego SP DSK przy ul. Marszałkowskiej;
 • Prowadzenie psychoterapii poznawczo behawioralnej - dotyczące pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą - „Poza schematami”;
 • Terapia poznawcza skoncentrowana na traumie dla dzieci i młodzieży – „Poza schematami”.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z młodzieżą uzależnioną od substancji psychoaktywnych oraz z rodzicami w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień – Podwójna Diagnoza dla Dzieci i Młodzieży w Otwocku Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o., oraz będąc na wolontariacie i stażu zawodowym w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego SP DSK przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie , a także prowadząc konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i ich rodziców oraz innych dorosłych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym przy Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Rembertów.

Z Fundacją Rozwoju Osobistego „Przystań” związana jest od początku jej funkcjonowania, angażując się w różne zadania, m.in. prowadząc konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i ich rodziców, warsztaty umiejętności psychologicznych w szkołach podstawowych, czy też współprowadząc grupy terapeutyczne dla dzieci.
Aneta Grajeta

Aneta Grajeta

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim, pedagog, psychoterapeutka, socjoterapeutka. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia i od 2008 r. posiada Certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień.

Uczestniczka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz licznych szkoleń w nurcie terapii behawioralno – poznawczej, oraz szkoleń z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Psychoterapii Humanistycznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

Od kilkunastu lat pracuje w różnych obszarach związanych z pomaganiem i wsparciem psychologicznym. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako wolontariuszka pracując w hospicjum, telefonie zaufania.

Ma doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami m.in. w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku oraz w Oddziale Terapeutycznym dla osób uzależnionych w Areszcie Śledczym Warszawa - Służewiec. Prowadzi m.in. warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i zajęcia warsztatowe dla młodzieży.

Prywatnie ma dwoje dzieci, lubi ludzi i własną umiejętność dostrzegania jasnej strony życia, nawet w trudnych życiowych sytuacjach.
Józef Makowski

Józef Makowski

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie kierunek pedagogika resocjalizacyjna. Ukończył Studium Pomocy Psychologicznej Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończył Certyfikowany Kurs Socjoterapii CBT Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończył Studia podyplomowe Lubelskiej Szkoły Wyższej kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Studiuje terapię pedagogiczną i oligofrenopedagogikę.

Pracował przez 8 lat w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 5 w Józefowie. Pracował przez kilka lat jako trener zajęć profilaktycznych w Stowarzyszeniu Razem Przeciw Przemocy. Jako asystent młodzieżowy uczestniczył w projekcie "Otwarci na jutro” pracując z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym.

Od dwóch lat pracuje jako pedagog i reedukator w szkołach podstawowych. Prowadzi warsztaty bębniarskie w jednej ze szkół Montessori. Interesuje się wykorzystaniem instrumentów etnicznych oraz metod surviwalowych w wychowaniu dzieci i młodzieży.

Bardzo lubi góry, wycieczki rowerowe, sztuki walki, podróże i ciekawe książki.
Marta Pieciul

Marta Pieciul

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz pedagogikę resocjalizacyjną na Uniwersytecie w Białymstoku. Uzyskała tytuł magistra o specjalności profilaktyka i terapia uzależnień. Doświadczenie zawodowe zdobywała realizując m.in. staż kliniczny w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień – Podwójna Diagnoza dla Dzieci i Młodzieży w Otwocku Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o., pracując w fundacjach i  poradniach dla osób uzależnionych, a także placówkach edukacyjnych i wychowawczych prowadząc programy profilaktyczne, będąc pedagogiem, wychowawcą. Oprócz tego na co dzień jest oligofrenopedagogiem i pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi, o specjalnych potrzebach edukacyjnych a także ze spektrum autyzmu.   

Ukończyła Studium Reintegracji Społecznej TPP, liczne szkolenia w zakresie pracy ze środowiskiem zmarginalizowanym, budowania diagnozy problemowej, pracy z rodziną oraz z obszaru profilaktyki uzależnień zarówno behawioralnych jak i chemicznych. Zdobyła również wiedzą odnośnie zmniejszanie ryzyka zakażeń HIV.

Stale kształci się i poszukuje dalszej ścieżki rozwoju. Nie osiada na laurach. 
Mariola Majka – Cira

Mariola Majka – Cira

Magister psychologii ze specjalności klinicznej, socjoterapeutka. W 2016 roku ukończyła Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne na Uniwersytecie SWPS.

Doświadczenie zawodowe zdobywała realizując staż kliniczny w Szpitalu Specjalistycznym MSW w Otwocku i praktyki zawodowe w charakterze terapeuty – cienia dziecka z autyzmem w prywatnej placówce terapeutycznej. Od czterech lat pracuje w charakterze psychologa szkolnego i współpracuje z warszawskim stowarzyszeniem prowadząc konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i ich rodziców. Z Fundacją związana od trzech lat.

Systematycznie poszerza swoje kwalifikacje zawodowe. Wiosną rozpoczyna szkolenie z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach i otwartego dialogu. Uzyskała miedzy innymi certyfikat z technik terapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT, uczestniczyła w szkoleniu uczącym stosowania metody dialogu motywującego w pracy z osobami uzależnionymi i ich bliskimi, ukończyła 3-modulowy kurs z terapii behawioralnej w pracy z dziećmi o nietypowym rozwoju, szkolenie z prowadzenia treningu umiejętności społecznych i profilaktyki uzależnień behawioralnych.

Prywatnie lubi spędzać czas w kontakcie z naturą i uważa, że zawsze jest dobry moment na nowy, lepszy początek.
Kinga Brendler

Kinga Brendler

Psychoterapeutka, trener, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. 

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Ukończyła m. in. Szkołę Psychoterapii Humanistycznej „INTRA”, Szkołę Trenerską w Stowarzyszeniu Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji WSPÓLNA, Studium Metod Psychokorekcyjnych Towarzystwa Psychoprofilaktyki oraz roczne szkolenie z terapii poznawczo – behawioralnej.

Posiada ponad 20-to letnie doświadczenie w szeroko rozumianym obszarze pomagania, w tym m.in. jako psychoterapeuta, terapeuta uzależnień, koordynator działań profilaktycznych. W 2000 r. została odznaczona honorową Czerwoną Kokardką (nagroda Ministra Zdrowia) za działania na rzecz osób żyjących z HIV/AIDS.

Jej motto na życie brzmi: „W życiu nie ma klęsk czy porażek – są tylko kolejne doświadczenia”.
Izabela Mleczko

Izabela Mleczko

Ekonomistka, socjolog, nauczyciel. Ukończone studia podyplomowe na kierunku Coaching w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Doradztwo Zawodowe w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie.

Nauczyciel przedsiębiorczości dla młodzieży i dorosłych, konsultant ds.przedsiębiorczości w Ośrodku Pomocy Społecznej Aktywna zawodowo, doświadczenie ponad 700h szkoleniowych, 1400 h indywidualnych konsultacji doradczych, ponad 250 h pośrednictwo pracy zdobyła min. realizując projekty unijne oraz projekty realizowane we współpracy dla: Mazowiecka Wojewódzka Komenda Pracy Ochotniczych Hufców Pracy, Prywatne Centrum Kształcenia Zawodowego, Centrum Szkolenia i Innowacji Grzegorz Miszczak, SYSCO Polska, Fundacja Innowacja i Wiedza, Polskie Towarzystwo wspierania osób z nieswoistymi zapaleniami jelit „ J-elita”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodakowskiej, IMMOQEE sp. z o.o., Sądy.

Inicjatorka i współtwórca min, „Inkubatora dla coacha”, we współpracy ze Szkolnym Kołem Naukowym Coachingu przy SGH, Stowarzyszenia Promocji Coachingu.
Marta Uzarska-Bachmura

Marta Uzarska-Bachmura

Magister ekonomii (SGH), ukończone studia podyplomowe w zakresie coachingu (SWPS).

Od 2008 r. tworzy i realizuje jako trener/kierownik projekty szkoleniowo-doradcze dotyczące przedsiębiorczości oraz kompetencji miękkich. Od 2012r. realizuje coaching skierowany do różnych grup osób zainteresowanych rozwojem osobistym i zawodowym.  Posiada 10-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji na projekty szkoleniowe oraz inwestycyjne. Ponad 15 lat przepracowała w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, organizacjach non-profit, obecnie zatrudniona na Wydziale Pedagogicznym UW.

Jej ambicją jest wykorzystywanie podczas szkoleń, w pracy indywidualnej oraz w realizowanych projektach najnowszej wiedzy naukowej dotyczącej funkcjonowania mózgu. 
lek. Anna Gralewicz

lek. Anna Gralewicz

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalistka psychiatrii dzieci i młodzieży. Obecnie pracuje w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii, gdzie odbyła szkolenie specjalizacyjne. Na co dzień pracuje z osobami z zaburzeniami zachowania i emocji, z zaburzeniami odżywiania się, afektywnymi, psychotycznymi oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju. Ponadto od listopada 2018r jest związana z Zakładem Wczesnej Interwencji Psychologicznej Instytutu Matki i Dziecka, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią najmłodszych pacjentów.

Od maja 2015 r prowadzi zajęcia psychoedukacyjne oraz konsultacje psychiatryczne dla uczniów gimnazjów w ramach Projektu Edukacyjnego Fundacji „Syntonia”: „Czarne Fale – Lekcje o Depresji”
Sylwia Lubas

Sylwia Lubas

pedagog, socjoterapeuta, wychowawca

Absolwentka Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie o kierunku pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna. Ukończyła studia podyplomowe z socjoterapii na Akademii Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W trakcie studiów podyplomowych o kierunku rehabilitacja i edukacja osób z autyzmem, w tym Zespołem Aspergera.

Doświadczenie zawodowe zdobywała; współpracując ze Stowarzyszeniem „Karan” w Warszawie jako wychowawca świetlicy socjoterapeutycznej ;pracowała dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim jako asystent rodziny. Od dwóch lat związana jest z pracą pedagoga w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sulejówku, a od roku jest również wychowawcą klasy mundurowej.

O sobie: Uwielbiam pracę z młodzieżą, staram się zarażać innych dobrą energią i optymizmem. Lubię podróże, bardzo cenię kontakt z natura, od jakiegoś czasu zainteresowana tematyką medytacji…;)
Anna Pietruszka-Dróżdż

Anna Pietruszka-Dróżdż

certyfikowana terapeutka EMDR, specjalistka psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji, w trakcje studiów psychoterapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem spektrum autyzmu, coach ICC, trenerka warsztatu psychospołecznego.

Z wykształcenia socjolożka, ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim, w trakcje 5 letnich studiów psychologicznych.

Certyfikowana terapeutka EMDR , skończyła terapię leczenia traumy i zaburzeń lękowych, w Polskim Towarzystwie Terapii EMDR. W trakcje studiów psychoterapeutycznych w Instytucje Psychoterapii Pozytywnej ze szczególnym uwzględnieniem spektrum autyzmu - Positive Consultant in Autistic Spectrum, Psychoterapeutka uzależnień w Szkole Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień Care Brok.

Certyfikowana coach w International Coaching Community ICC. Ukończyła szkolenie coachingowe z tematu Family Coaching w Erickson College International, akredytowane przez ICF (International Coach Federation). Ukończyła także Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz szkolenia certyfikowane przez ORE.

Prowadzi psychoterapią indywidualną, grupową oraz coaching.
Jako trenerka prowadzi szkolenia z zakresu doskonalenia kompetencji miękkich, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji interpersonalnej oraz technik radzenia sobie ze stresem. Prowadzi psychoedukację w obszarach rodzicielskich oraz profilaktykę uzależnień.

Była współzałożycielką Fundacji MaMa – największej organizacji pozarządowej w Polsce zajmującej się macierzyństwem i rodzicielstwem. Była związana z Ośrodkiem zdrowia psychicznego i odwykowego Zgierska, Oddziałem dziennym Szpitala Bródnowskiego SPZOZ, Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia “Jagiellońska” w SPZOZ Centrum Odwykowym w Warszawie oraz Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZO w Wołominie.

Damian Ruditser-Nakonieczny

Damian Ruditser-Nakonieczny

Psycholog, absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją z psychologii klinicznej dziecka i rodziny.

Na początku drogi zawodowej doświadczenie zdobywał pracując z dorosłymi osobami ze spektrum. Obecnie pracuje jako psycholog w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz w FRO "Przystań". W ramach POIKu pracował również w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży jako Case Manager, odpowiadając za organizację i przebieg procesu leczenia pacjentów.

Oprócz tego zdobywał doświadczenie na stażu w PZP przy Wojskowym Instytucie Medycznym na Szaserów w Warszawie (terapia grupowa psychodynamiczna) oraz na stażu w ramach studiów na UW (terapia systemowa rodzin).

Aktualnie jest studentem drugiego roku czteroletniego Studium Psychoterapii działającego przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie rekomendowanego przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i atestowanego przez Naukową Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Przyjmuje pacjentów w językach: polskim, ukraińskim, rosyjskim.

Hobbystycznie hoduje rybki tropikalne.

Marlena Jaśki-Tupik

Marlena Jaśki-Tupik

Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

Ukończyła Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku psychologia (specjalność psychologia rodziny) oraz podyplomowo Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne. Ukończyła również akredytowaną przez PARPA Szkołę Psychoterapii Uzależnień w Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju. Obecnie jest w trakcie Szkoły Psychoterapii Humanistycznej „Intra” w Warszawie, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

10-letnie doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach zajmujących się pomocą osobom uzależnionym oraz ich bliskim: w poradniach, oddziałach stacjonarnych oraz dziennych, punktach konsultacyjnych i fundacjach na terenie Lublina oraz Warszawy i okolic (m.in. w poradni oraz oddziale stacjonarnym Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie przy ul. Kolskiej, poradni i oddziale dziennym w Otwocku Świdrze przy ul. Mickiewicza). Współtworzyła oddział dzienny dla osób uzależnionych od alkoholu w podlubelskim Lisowie. Prowadziła również zajęcia profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą w szkołach, a także  pracowała jako asystentka przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Obecnie pracuje w Ośrodku Pomocy Zdrowiu przy ul. Bellotiego w Warszawie. Prowadzi tam terapię indywidualną i grupową osób uzależnionych oraz ich bliskich. W swojej pracy opiera się na założeniach psychoterapii humanistycznej kierując się empatią, autentycznością oraz akceptacją klienta. Swoją pracę poddaje superwizji.