FROPrzystan

Projekt „Technology is eveywhere. Where is the balance?” jest realizowany od maja 2022r przez Fundację we współpracy z Uniwersytetem w Walencji w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2. Współpraca Organizacji i Instytucji, Partnerstwa na małą skalę.

IMG 2957 kopia

Celem projektu jest przeciwdziałanie pogarszaniu się wyników w nauce uczniów szkół podstawowych wynikającemu z nadużywania technologii, w tym w szczególności komputerów, smartfonów, poprzez opracowanie innowacyjnego zestawu narzędzi dydaktycznych dla nauczycieli szkół podstawowych koncentrujących się na rozwoju umiejętności miękkich uczniów.

PIERWSZE PROJEKTOWE SPOTKANIE ZA NAMI

The first Transnational Project Meeting took place on 13-14-th of October, 2022 in Valencia.
During the meeting, representatives of the Foundation and the University of Valencia participated in working sessions on developing common assumptions for creating a teaching toolkit aimed at preventing the decrease in primary school students' learning outcomes resulting from the abuse of technology, in particular computers, smartphones. Participants exchanged their experiences in the field of preventing the abuse of technology by students. They also presented the specificity of the functioning of primary schools in their countries and developed an action plan.

Pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Projektowe odbyło się w dniach 13-14 października 2022r. w Walencji. Podczas spotkania przedstawiciele Fundacji i Uniwersytetu w Walencji uczestniczyli w sesjach roboczych poświęconych wypracowaniu wspólnych założeń tworzenia zestawu narzędzi dydaktycznych mających na celu zapobieganie spadkowi wyników w nauce uczniów szkół podstawowych wynikającemu z nadużywania technologii, w szczególności komputerów, smartfonów. Uczestnicy wymienili się doświadczeniami w zakresie przeciwdziałania nadużywaniu technologii przez studentów. Przedstawili także specyfikę funkcjonowania szkół podstawowych w swoich krajach oraz opracowali plan działania.