FROPrzystan

Fundacja Rozwoju Osobistego ,, PRZYSTAŃ „ zaprasza na zajęcia socjoterapii i grupę wsparcia dla rodziców w okresie od października do grudnia 2019r. w ramach projektu „Mała Przystań”.

I. Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci 9-12 lat

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci są cyklem spotkań, podczas których uczestnicy mają szansę odreagować trudne, nieprzyjemne emocje, oraz w sposób aktywny uczyć się nowych umiejętności psychologicznych, pozwalających radzić sobie lepiej w codziennych sytuacjach.

Cele edukacyjne, to:

 • nauka rozwiązywania konfliktów,
 • nauka rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji,
 • pełnienia ról społecznych;

Cele terapeutyczne to:

 • odreagowanie napięć emocjonalnych,
 • wyrażenie własnych przeżyć i doświadczeń,
 • dzielenie się swoimi poglądami na forum grupy,
 • budowanie poczucia bezpieczeństwa i atmosfery zaufania,
 • budowanie pozytywnego wizerunku siebie.

Cele rozwojowe – wynikają z potrzeb związanych z etapami rozwojowymi, gdzie dominujące są potrzeba aktywności ruchowej i zabawy, zaspokojenia ciekawości poznawczej, oraz pozytywnego kontaktu z rówieśnikami.

Uczestnicy zajęć: Dzieci zamieszkałe w Rembertowie, pochodzące z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, z trudnościami wychowawczymi, zagrożone uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania i trudnościami emocjonalnymi, z trudnościami w relacjach, z zaburzonym obrazem siebie.

Grupa koedukacyjna, 10-12 osób. Dzieci w wieku 9-12 lat

Cykl zajęć obejmuje 10 spotkania po 3 godziny dydaktyczne.

Zajęcia prowadzone będą 1x w tygodniu w czwartki w godzinach 15:30 - 18:00

DODATKOWO W KAŻDY WTOREK ZAJĘCIA ALTERNATYWNE DLA DZIECI W GODZINACH 15:.00 - 18:00

II. Grupa wsparcia / Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców/opiekunów dzieci uczestniczących w zajęciach socjoterapeutycznych.

Założenia i cele programu:

 • Pogłębienie relacji między rodzicami a dziećmi.
 • Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się z dziećmi. 
 • Refleksja nad własną postawą wychowawczą i wprowadzanie ewentualnych zmian w postawach rodzicielskich oraz stylu wychowania.
 • Wymiana wzajemnych doświadczeń uczestników warsztatów.

Uczestnicy zajęć: Warsztaty są dla rodziców i opiekunów dzieci uczestniczących w zajęciach socjoterapeutycznych. Dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się budować lepsze relacje z dziećmi. (8-12 osób)

Czas trwania zajęć: Zajęcia będą się odbywać w okresie od października do grudnia 2019r.

Cykl zajęć obejmuje 3 spotkania po 4 godziny dydaktyczne. Zajęcia będą odbywać się w soboty.

DODATKOWO W KAŻDY WTOREK ZAJĘCIA ALTERNATYWNE DLA DZIECI W GODZINACH 15:00 - 18:00

ZAJĘCIA DLA UCZESTNIKÓW SĄ BEZPŁATNE!!!!

ZAPISY WE WTOREK I CZWARTEK 15.00-18.00 (do 22 października 2019r.) w Warszawie Rembertów przy ulicy Gen. K. Ziemskiego 22 - placówka przy Szkole Podstawowej nr. 376 , od wejścia głównego w lewo po schodach ☺

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!!

wawa

Zadanie finansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Rembertów